Statuten van Computer Vereniging Oostzaan en Omstreken (CVOO)
Vastgesteld op de Algemene Vergadering van 4 april 2022

De statuten van de Vereniging luiden heden zoals zij zijn vastgesteld bij akte van vaststelling statuten op dertien mei tweeduizend tweeëntwintig, voor mr. Marcel Stephan ten Brinke, notaris te Zaanstad.

De statuten van de Vereniging luiden als volgt:

Begripsbepalingen, Artikel 1.
In deze statuten wordt verstaan onder:

Algemene Vergadering: het verenigingsorgaan dat wordt gevormd door de leden, dan wel de bijeenkomst van leden.
Bestuur: het bestuur van de Vereniging. BW: het Burgerlijk Wetboek.
Elektronisch: een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
Jaarrekening: de balans, de winst en verliesrekening en de toelichting op deze stukken.
Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en Elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
Vereniging: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.
Verenigingsjaar: is gelijk aan het boekjaar van de Vereniging en loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

Naam en zetel, Artikel 2.
2.1 De Vereniging is genaamd: Computervereniging Oostzaan en Omstreken.
2.2 De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Oostzaan.

Doel en middelen, Artikel 3.
3.1 De Vereniging heeft ten doel het verspreiden van kennis op het gebied van computers in de ruimste zin van het woord en het stimuleren van het gebruik ervan.
3.2 De Vereniging kan haar doel nastreven met alle wettige middelen, waaronder met name door het organiseren van cursussen, bijeenkomsten en publicaties en door uitwisseling van legale programmatuur en ideeën.
3.3 De Vereniging beoogt niet het maken van winst.

Lidmaatschap en toelating, Artikel 4.
4.1
De Vereniging kent twee soorten leden, te weten: gewone leden en ereleden.
4.2 Slechts natuurlijke personen kunnen worden toegelaten als lid van de Vereniging.
4.3 Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de Vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd, op voordracht van het Bestuur.
4.4 Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Einde van het lidmaatschap, Artikel 5.
5.1
Het lidmaatschap eindigt:
  a.  door opzegging door het lid;
  b.  door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  c.  door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt; of
  d.  door overlijden van het lid.

5.2 Opzegging door de Vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
5.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5.4 Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5.5 Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
5.6 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
5.7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Administratie en communicatie, Artikel 6.
6.1 Het Bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de leden en ereleden zijn opgenomen.
6.2 Oproepingen en mededelingen aan leden geschieden Schriftelijk aan de adressen als bedoeld in artikel 6.1. Indien een lid hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem Elektronisch geschieden.
6.3 Mededelingen aan het Bestuur geschieden Schriftelijk aan hetzij het daartoe aangewezen adres van de Vereniging, dan wel het daartoe door het Bestuur aangewezen Elektronisch adres van de Vereniging.

Verplichtingen van de leden, Artikel 7.
7.1
De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en donateurs, inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten.
7.2 Leden en begunstigers/donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimumbijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld.
7.3 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur, Artikel 8.
8.1
De Vereniging wordt bestuurd door het Bestuur bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven bestuurders.
8.2 Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan.
8.3 Bestuursleden kunnen zelf hun ontslag nemen mits met een opzeggingstermijn van tenminste twee maanden.
8.4 Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de Algemene Vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast. De in de vorige zin bedoelde persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Besluitvorming van het Bestuur, Artikel 9.
9.1 Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuurders kunnen hun werkzaamheden onderling verdelen. Het Bestuur kan voorts, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld.
9.2 Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Het besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem, mits het aantal uitgebrachte stemmen meer dan twee bedraagt.
9.3 Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit Schriftelijk geschiedt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
9.4 Artikel 9.2 is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het Bestuur buiten vergadering.
9.5 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

Vertegenwoordiging, Artikel 10.
10.1 Het Bestuur is bevoegd de Vereniging te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Vereniging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met een andere bestuurder.
10.2 Het Bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de Vereniging, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.
10.3 In alle gevallen waarin de Vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders, kan de Algemene Vergadering een of meer personen aanwijzen om de Vereniging te vertegenwoordigen.

Algemene Vergaderingen, Artikel 11.
11.1
Tijdens het boekjaar van de Vereniging wordt ten minste een Algemene Vergadering gehouden. Deze vergadering dient te worden gehouden binnen zes maanden na afloop van het voorgaande boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden.
11.2 De agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
   a.  indien artikel 2:391 BW voor de Vereniging geldt, de behandeling van het jaarverslag;
   b.  de vaststelling van de Jaarrekening;
   c.  de verlening van decharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.
11.3 Een Algemene Vergadering wordt voorts bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dat wenselijk acht. Het Bestuur is bovendien verplicht tot het bijeenroepen van de Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken nadat het Bestuur een schriftelijk verzoek daartoe heeft ontvangen van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de Algemene Vergadering. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het Bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Oproep, Artikel 12.
12.1
Tenzij in de oproeping tot vergadering anders is vermeld, worden Algemene Vergaderingen gehouden in de gemeente waar de Vereniging haar zetel heeft.
12.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering.
12.3 Een eenstemmig besluit van alle leden, al dan niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering, mits het met voorkennis van het Bestuur is genomen.

Vergaderorde, Artikel 13.

13.1 De voorzitter en de secretaris van het Bestuur zijn tevens voorzitter respectievelijk secretaris van de Algemene Vergadering.
13.2 Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De vastgestelde notulen worden ter kennis van het Bestuur en van de leden gebracht.
13.3 Alle bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

Stemprocedure; volmacht, Artikel 14.
14.1 In de Algemene Vergadering heeft ieder lid recht op het uitbrengen van een stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Donateurs hebben het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen maar hebben geen stemrecht.
14.2 Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
14.3 Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand.
14.4 Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een Elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Het Bestuur stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.
14.5 Het Bestuur kan besluiten dat ieder lid bevoegd is om door middel van een Elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van en/of deel te nemen aan de vergadering.
14.6 Het Bestuur kan besluiten dat ieder stemgerechtigd lid bevoegd is om door middel van een Elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een Schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat het stemgerechtigd lid via het Elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.
14.7 Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het Elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
14.8 Leden kunnen zich ter vergadering door een Schriftelijk gevolmachtigd ander lid doen vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde kan slechts één volmachtgever ter vergadering vertegenwoordigen.

Boekjaar; Jaarrekening, Artikel 15.
15.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
15.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt zij deze voor de leden ter inzage ten kantore van de Vereniging.
15.3 De Algemene Vergadering benoemt een commissie van ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het Bestuur. De commissie onderzoekt de Jaarrekening en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Benoeming van de hiervoor bedoelde commissie blijft achterwege indien de Jaarrekening in opdracht van de Algemene Vergadering vergezeld gaat van een verklaring van een Accountant bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW.
15.4 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
15.5 De opgemaakte Jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Reglementen, Artikel 16.
16.1 De Algemene Vergadering is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin onderwerpen geregeld worden die niet in deze statuten geregeld zijn, voor zover reglementering ingevolge deze statuten niet aan het Bestuur is voorbehouden.
16.2 Een vastgesteld reglement kan worden gewijzigd of worden ingetrokken door het orgaan dat tot vaststelling bevoegd is.

Statutenwijziging, Artikel 17.
17.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:42 BW en artikel 2:43 BW is de Algemene Vergadering bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging behoeft twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
17.2 Tot het verlijden van de notariële akte van statutenwijziging is iedere bestuurder zelfstandig bevoegd.

Vereffening, Artikel 18.
18.1 Indien de Vereniging wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van haar vermogen, indien en voor zover de Algemene Vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt.
18.2 De Algemene Vergadering stelt de bestemming van een eventueel batig saldo vast.
18.3 Nadat de Vereniging heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.
Slot